+ 38 (000) 000-00-00, екстрена допомога і консультація адвоката по телефону
adv_consult@amua.org - екстрена допомога і консультація адвоката по e-mail
online консультант - екстрена допомога і консультація адвоката online чат
Каталог корисних сайтів Офіційна сторінка Facebook Публічні
реєстри
Задати питання
 

Договір

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

 

м. Київ

 

« ___ » _________ 20____р.

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: Рекламне агентство «УКРАИНА ОНЛАЙН» 

 

 

ЗАМОВНИК: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

 

1.1 Виконавець розміщує інформацію Замовника в Каталозі на сайті Адвокати.укр строком на ______________________________________________________.

1.2. Каталог - структурована база даних, що належить Виконавцю, розміщена на веб-сайті Адвокати.укр., що містить інформацію про адвокатів та юридичні фірми України.

 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

 

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Розмістити і структурувати надану Замовником інформацію в Каталозі в необхідній для розміщення на сайті формі.

2.1.2. Оновлювати інформацію за запитом Замовника.

2.1.3. Розробляти правила структурування інформації в Каталозі.

2.1.4. Повідомляти Замовнику на його вимогу відомості щодо розміщеної про нього інформації та правила її структурування в Каталозі.

 

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Отримувати від Замовника всю необхідну інформацію та її документальне підтвердження для коректного розміщення її в Каталозі.

2.2.2. Призупинити розміщення або не розміщувати інформацію Замовника в разі порушення Замовником термінів оплати послуг до моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця, а також у випадках надання Замовником неправдивої інформації.

2.2.3. Відмовити Замовнику в розміщенні його рекламних оголошень на сайті, якщо в ньому міститься інформація, що суперечить чинному законодавству України.

2.2.4. Здійснювати технічні роботи на сайті з метою структурування та оновлення інформації, розміщеної в Каталозі, що може потягти за собою тимчасову (не більше десяти діб) недоступність інформації Замовника в Каталозі.

 

2.3. Замовник зобовязаний:

2.3.1. Надавати інформацію та документи, необхідні для підготовки до розміщення на сайті, розміщення та подальшого редагування інформації в Каталозі.

2.3.2. Своєчасно сповіщати Виконавця про зміну розміщеної в Каталозі інформації про нього.

2.3.3. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

 

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Вимагати у Виконавця відомості про хід виконання Договору.

2.4.2. Замовник має право коригувати і оновлювати надану Виконавцеві інформацію для розміщення в Каталозі.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ:

 

3.1. Вартість розміщення інформації в Каталозі на сайті Адвокати.укр. на обраний Замовником період становить ________________________________________________________.

3.2. Оплата здійснюється шляхом 100% безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця через систему, зазначену на сайті Адвокати.укр.

3.3. Фактом виконання зобовязань за цим Договором вважається розміщена інформація в Каталозі протягом 2 (двох) робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ:

 

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами.

4.2. Дія цього Договору припиняється у звязку із закінченням терміну розміщення інформації в Каталозі, за умови повного виконання Сторонами своїх зобовязань.

4.3. Дія цього Договору може бути припинена достроково за обопільною згодою Сторін. При цьому інформація Замовника з Каталогу видаляється, але вартість надання послуг Замовнику не повертається.

4.4. Кожна Сторона має право достроково розірвати дію цього Договору в разі невиконання або неналежного виконання іншою Стороною своїх зобовязань за Договором шляхом направлення повідомлення за 15 (пятнадцять) робочих днів до дати такого розірвання. У разі розірвання Договору Замовником у звязку з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобовязань Виконавцем, Замовнику повертається вартість надання послуг пропорційно залишку терміну надання послуг.

4.5. У разі бажання Замовника продовжити розміщення інформації в Каталозі на новий період, дія цього Договору може бути продовжена за взаємною згодою Сторін шляхом підписання до нього додаткової угоди. При цьому вартість розміщення інформації Замовника в Каталозі на новий період відповідатиме тарифам Виконавцем, чинним на період такого продовження.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобовязань відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за якість і достовірність наданої Замовником інформації для розміщення в Каталозі.

5.3. Замовник несе повну відповідальність за точність, правильність і достовірність розміщуваної в Каталозі інформації відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Замовник має право відмовитися від виконання Договору в будь-який час, в цьому випадку сплачена відповідно до умов цього Договору сума не повертається.

5.5. Всі виникаючі в період дії цього Договору суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають судовому розгляду в порядку, встановленому законодавством України.

5.6. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобовязань за даним Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення цього Договору, та якій Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. При цьому обставини непереборної сили повинні бути підтверджені компетентним державним органом.

 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

 

6.1. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, кожний з яких має однакову юридичну силу;

6.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

 

7. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

 

ЗАМОВНИК:

 

Зексель Сергій Борисович,
фізична особа - підприємець

 

 

 

Податковий номер: 3100624954

 

Податковий номер :

Адреса: 01135, м. Київ, Україна,
вул. В. Чорновола, 14, кв. 17.

 

Адреса:

 

Р/р: 26001597586400

 

 

Банк: Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

 

 

ЄДРПОУ: 09807750

 

 

Код банку: 351005

 

 

E-mail: ukronline.agency@gmail.com

 

E-mail:

тел.:  +380981324411

 

тел.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН*:

 

Виконавець:

 

 

________________/______________/

       (підпис)                          (ПІБ)

 

 

Замовник:

 

 

 /_______________ /________________/

       (підпис)                          (ПІБ)

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Договір вважається підписаним Сторонами під час прийняття його умов Замовником шляхом натискання кнопки «Оплатити» в його особистому кабінеті.

За запитом Замовника Договір може бути підписаний Сторонами в оригіналі.

Кількість людей, які зараз шукають адвоката 96 Загальна кількість клієнтів шукали адвоката в системі за весь час 1685842
Яндекс.Метрика
Адвокати.укр - Національний онлайн сервіс з пошуку та підбору адвоката © 2015 Використання матеріалів сайту Адвокати.укр без письмового дозволу «УКРАЇНА-ОНЛАЙН» не дозволяєтся. Відмова від відповідальності

Каталог адвокатів України
пошук та підбір в системі адвокати.укр по численних фільтрах
Форум Вопрос/Ответ
Чорний список адвокатів